Контакт

Контакт са Институтом за националну историју може се успоставити:

- Путем е-maila: cns.school@hotmail.com

- Путем телефона:
САД: (760) 302-2066
Србија: 062/162-2241

- Писмом на адресу:
8786 116th street # A 11
Richmond Hull, New York 11418
U.S.A.